Akty prawne

 

Najważniejsze akty prawne dotyczące gospodarki komunalnej

1.Uchwała Nr XXXIX-309-21 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX-209-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Andrychów oraz zwolnienia w części z tej opłaty

2. UCHWAŁA NR XXIX-205-20 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów

3. UCHWAŁA NR XXIX-206-20 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. UCHWAŁA NR V-31-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. UCHWAŁA NR XXIX-210-20 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

6. Uchwała Nr XXXIX-308-21 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały numer XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (z późniejszymi zmianami)

7. UCHWAŁA NR XVIII-136-20 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV-19-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019r. dotyczącej określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24