Przetargi

 

Andrychów, dnia 8.01.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie informuje, iż ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę zespołu pomieszczeń hotelowo – gastronomicznych  w budynku znajdującym się na terenie kompleksu basenów otwartych przy ul. Wietrznego w Andrychowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej został unieważniony.

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż


 

Andrychów 31.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę zespołu pomieszczeń hotelowo – gastronomicznych w budynku znajdującym się na terenie Basenu Kąpielowego przy Al. Wietrznego 6 w Andrychowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej.

I.   Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym na terenie  Basenu Kąpielowego przy Al. Wietrznego 6 w Andrychowie, na parterze z przeznaczeniem na bar typu bistro dostępny dla gości korzystających z basenu kąpielowego wraz z przynależnymi magazynami i pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników baru oraz na piętrze z przeznaczeniem na hotel i restaurację z tarasem, dostępną tylko dla gości hotelowych oraz klientów z zewnątrz.
Całkowita powierzchnia zagospodarowanych pomieszczeń wynosi 802,61 m2.

II.  W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy przedstawią oryginał lub kopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III. Przetarg odbędzie się w dniu 8.01.2016 r. o godz. 1200 w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24.

IV. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem w/w pomieszczeń wynosi 6 500,00 zł. + VAT.
Minimalne postępowanie obowiązujące w przetargu wynosi 500,00 zł. netto.

V.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  3 000,00 zł. /słownie: trzy tysiące złotych/.

Wadium należy wpłacić na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie Nr 96 8110 0000 2001 0038 9639 0001 lub w kasie Zakładu
do dnia 8.01.2016 r. do godz. 11.00
.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy stanowi w szczególności nie podpisanie umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.

Inne szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu uzyskać można w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 24,
tel. (33) 875-36-61

Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24