PSZOK

 

UWAGA!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje,  że ze względu na prowadzone prace remontowe na ulicy Biała Droga, w dniu 18 maja 2020r. dojazd do PSZOK-u nie będzie możliwy.

 

 

ODPADY DOSTARCZANE DO PSZOK PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZYJMOWANE SĄ NIEODPŁATNIE WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:

- dowodu osobistego, umowy najmu,
- kopii złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji.

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Do tego właśnie miejsca mogą Państwo dostarczyć niżej wymienione odpady;

Podmiot prowadzący PSZOK : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, Regon: 120172946

PSZOK przy ul. Biała Droga w Andrychowie / teren Składowiska Odpadów

Od dnia 2 stycznia 2020 r Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Biała Droga w Andrychowie czynny jest w dniach:

poniedziałki, środy, piątki od godziny 7.00 do 15.00,
wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00,
w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 6.00 do 14.00.

W PSZOK przy ul. Biała Droga w Andrychowie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym:

  • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  • odpady zielone ( np. liście, skoszona trawa, gałęzie),

- meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do:   0,6 Mg na rok – dotyczy  nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej; 0,6 Mg na rok z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz 2 Mg na rok z części  wspólnej nieruchomości – dotyczy nieruchomości w zabudowie wielomieszkaniowej.

W przypadku dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości przekraczającej ustalone limity, PSZOK przy ul. Biała Droga przyjmuje ww. odpady w ramach usługi dodatkowej, płatnej odrębnie, po uprzednim złożeniu wniosku o wykonanie usługi dodatkowej w Urzędzie Miejskim w Andrychowie.

- chemikalia, w tym:

  • resztki farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
  • kleje, lepiszcze, żywice i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne,
  • odczynniki fotograficzne,
  • środki ochrony roślin i ich opakowania,
  • detergenty ( w opakowaniach producenta),
  • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki i termometry rtęciowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym:

  • telewizory, radioodbiorniki, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp.;
  • żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe.

PSZOK przy ul. Batorego 24/ teren ZGK

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
W PSZOK przy ul. Batorego 24 w Andrychowie przyjmowane są :
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym:

 • telewizory, radioodbiorniki, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp.;
 • żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe.

   - zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki i termometry rtęciowe,
- chemikalia, w tym:

 • resztki farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • kleje, lepiszcze, żywice i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne,
 • odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin i ich opakowania,
 • detergenty ( w opakowaniach producenta),
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

 

 

Baterie możemy również wyrzucić do specjalnych pojemników, które można znaleźć np. w sklepach sprzedających baterie, sieciach handlowych, szkołach oraz w Urzędzie Miejskim.

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, gry elektroniczne, telefony, żelazka itp.) możemy również oddać w sklepie, w którym kupujemy nowy, w ilości równej zakupionemu sprzętowi.

Odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować we własnym zakresie  w przydomowych kompostownikach lub wykorzystać do skarmiania zwierząt. Kompostowanie to naturalna, dopuszczalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. Do kompostowania przeznaczyć można -  resztki kuchenne: obierki  z ziemniaków, owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki z jaj oraz odpady organiczne z działki: skoszoną trawę, siano, drobne gałęzie, wyplewione chwasty, liście.
Kompostowane odpady można gromadzić w pryzmie (bezpośrednio na ziemi, na przepuszczalnym podłożu) lub w specjalnych kompostownikach wykonanych we własnym zakresie z desek czy z siatki jak również w gotowych, zakupionych pojemnikach drewnianych czy plastikowych

Przeterminowane leki i ich opakowania możemy oddać do następujących aptek:

 • Apteka - ul. Krakowska 138
 • Apteka - ul. Lenartowicza 7
 • Apteka Mediq ul. 27 stycznia 9
 • Apteka Animar ul. Lenartowicza 40
 • Medica Jolanta Paprocka ul. Rynek 26a
 • Apteka pod Białym Orłem - ul. Włókniarzy 18 a

Segreguj odpady - dla Świata, dla Andrychowa, dla Siebie!

Segregując odpady, wyrabiasz w sobie nawyki porządku, oszczędności i gospodarności; ograniczasz zagrożenia dla środowiska i zdrowia Twojego i Twoich dzieci.

Segregując odpady, zapłacisz mniej za wywóz śmieci!

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24