RODO

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie, przy ul. Batorego 48.

Ponadto, informujemy że:

a/ przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- nawiązania i realizacji umowy wywozu odpadów i nieczystości stałych oraz innych usług oferowanych przez ZGK Sp. z o. o.;
- przesyłania drogą elektroniczną komunikatów oraz rachunków za świadczone usługi (na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą);

b/ każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu
przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na
realizację wykonywanych usług.

c/ dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem
organów administracji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

d/ dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.

e/ osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

f/ osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g/ podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych
osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o świadczenie usług.

h/ w celu zasięgnięcia informacji o przetwarzaniu danych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem jkalandyk@zgk.andrychow.pl

i/ dane zbierane od Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w celu
wystawienia rachunku). W związku z tym przysługuje Państwo prawo do wniesienia reklamacji i weryfikacji rachunku przez pracownika ZGK Sp. z o. o. .

 

 


1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 24.

 

2. Obszarem objętym monitoringiem jest baza ZGK Sp. z o.o. mieszczący się w Andrychowie przy ul. Batorego 24, a w szczególności:
- Stacja Paliw
- parking dla samochodów osobowych,
- parking dla samochodów do wywozu nieczystości;
- wejście do budynku administracyjnego,
- wejście do magazynów,
- PSZOK ul. Biała Droga w Andrychowie;
- Basen Kąpielowy Al. Wietrznego 6 w Andrychowie.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
- pisemnie na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów;
- na adres poczty elektronicznej: jkalandyk@zgk.andrychow.pl.

 

4. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie objętym monitoringiem – dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów).

 

5. Rejestrowanie danych przez system monitoringu:
- odbywa się na podstawie Kodeksu pracy;
- jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, realizowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.

 

6. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom administracyjnym państwa na podstawie przepisów prawa.

 

7. Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres minimum 14 dni, ale nie dłużej niż 1 miesiąc.

 

8. Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.

 

9. Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

 

10. Monitoring wizyjny jest wymogiem organizacyjnym w ZGK Sp. z o.o. obejmującym wszystkich pracowników. Pozostałe osoby nie wyrażające zgody na zapis wizerunku nie mogą przebywać na terenie objętym monitoringiem prowadzonym przez ZGK Sp. z o.o.

 

11. Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu
o zapisy monitoringu.


1. Administratorem systemu rejestracji rozmów telefonicznych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 24.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
- pisemnie na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Batorego 24,
34-120 Andrychów;
- na adres poczty elektronicznej: jkalandyk@zgk.andrychow.pl.

3. Dane osobowe osób kontaktujących się z ZGK Sp. z o. o. będą przetwarzane w celu:
- zapewnienia ochrony interesów ZGK Sp. z o. o., w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracowników;
- zapewnienia ochrony interesów osób kontaktujących się z ZGK Sp. z o. o. w razie wystąpienia sytuacji spornych.

4. Rejestrowanie danych przez system rejestracji rozmów telefonicznych jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, realizowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.

5. Dane osobowe zbierane w przez system rejestracji rozmów telefonicznych będą udostępniane organom administracyjnym państwa na podstawie przepisów prawa.

6. Zapis z systemu rejestracji rozmów telefonicznych będzie przechowywany przez okres minimum 30 dni, ale nie dłużej niż 3 miesiące.

7. Osoba, której dane zostały utrwalone w systemie rejestracji rozmów telefonicznych ma prawo dostępu do zapisu.

8. Osoba, której dane zostały utrwalone w systemie rejestracji rozmów telefonicznych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Systemie rejestracji rozmów telefonicznych jest wymogiem organizacyjnym
w ZGK Sp. z o.o. obejmującym wszystkich pracowników. Pozostałe osoby nie wyrażające zgody na zapis danych w trakcie rozmów telefonicznych proszone są
o zaniechanie wykonywania połączeń telefonicznych do ZGK Sp. z o. o.

10. Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu
o zapisy utrwalone w systemie rejestracji rozmów telefonicznych.

 

 

 

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24