Statystyki IV kw. 2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie na podstawie umowy nr BZP.032.1.2013 oraz działając na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9a i 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zamieszcza poniżej informację o podmiotach prowadzących na terenie Gminy Andrychów działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

1.Wojteczek Leszek P.P.H.U „ WTÓRPOL” 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Żurawia 1 - zagospodarował w procesie recyklingu materiałowego zebraną odzież z włókien naturalnych w linii sortowniczej „VALVAN” Skarżysko-Kamienne ul. Żurawia 1, oraz przekazał do wykorzystania głównie jako paliwo inne odpady tj. pozostałości po sortowaniu do Sita Radom Sp. z o.o. ul. Energetyków16.

2.Andrychowski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Brzeszczach prowadzonej przez Agencję Komunalną Sp. z o.o.
w Brzeszczach ul. Kościelna 7, oraz przekazał odebrane odpady ulegające biodegradacji do zagospodarowania – kompostowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Kętach ul. Kęckie Góry Północne.

3.Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Krakowie ul. Barska 12 - odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazało do zagospodarowania w RIPOK w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36.

4.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Brzeszczach prowadzonej przez Agencję Komunalną Sp. z o.o.
w Brzeszczach ul. Kościelna 7, oraz przekazał odebrane odpady ulegające biodegradacji do zagospodarowania – kompostowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Kętach ul. Kęckie Góry Północne.

5.Komwad Sp. z o. o. w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 58 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Sp. z o.o.  w  Choczni ul. Kościuszki 304.

Dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Andrychów za IV kwartał 2013 r.

Prezes  ZGK Sp. z o.o.
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24